Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Project Financiering

U kunt ons inschakelen om alle benodigde stappen te ondernemen voor het verwerven van subsidies (inclusief fiscale regelingen), kredieten (publiek en privaat) en garanties.

In een zo vroeg mogelijk stadium voordat u begint aan de uitvoering van uw plannen voor innoveren, exporteren of uitbreiden naar het buitenland, schatten wij eerst uw subsidiekansen in. Op basis van interviews, eventueel aanwezige documentatie en overleg met de subsidieverstrekker worden alle mogelijkheden geïnventariseerd en op haalbaarheid onderzocht. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek kan in onderling overleg besloten worden of het voor u lonend is om een bepaalde subsidieaanvraag in gang te zetten.

Vervolgens wordt een aanvraag geschreven compleet met alle bijbehorende formulieren. We voeren ook de noodzakelijke gesprekken en correspondentie met de subsidieverstrekker totdat de aanvraag is toegewezen.

De toegekende subsidiegelden dient u op de juiste manier te besteden en verantwoorden. De subsidieverstrekker wil namelijk kunnen controleren of u het geld voor het bestemde doel inzet. Wij helpen u uiteraard bij het verantwoorden van de subsidiegelden.

Het is bovendien mogelijk Dijkstra Consultancy voor specifieke onderdelen van het verwervingstraject in te schakelen.

Inventarisatie en Haalbaarheidsonderzoek

Waarschijnlijk dat het voor u onmogelijk is om u zich te verdiepen in alle subsidieregelingen. Het is belangrijk om uw subsidiekansen vroegtijdig in te laten schatten. Subsidies moet u namelijk altijd vooraf aanvragen.

Aan de hand van interviews, aanwezige documentatie stelt Dijkstra Consultancy een overzicht op van de relevante subsidies. Vervolgens wordt een selectie gemaakt van de meest geschikte subsidies. Per regeling wordt dan in detail bekeken of een aanvraag haalbaar is.

Aan welke voorwaarden moet uw project voldoen? Kunt u uw plannen zó aanpassen, dat u aan de subsidie voorwaarden voldoet? Lukt dat binnen de deadline die de subsidieverstrekker hanteert? Wat levert het u aan geld en eventueel andere voordelen op? Kan uw organisatie aan de administratieve vereisten voldoen? Dat zoekt Dijkstra Consultancy voor u uit tijdens het haalbaarheidsvooronderzoek, eventueel in overleg met de subsidieverstrekker.

Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek kan in onderling overleg besloten worden of het voor u lonend is om een bepaalde subsidieaanvraag in gang te zetten. De basisgedachte is dat subsidie geen doel op zich is, maar moet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Aanvragen verzorgen

Op basis van een advies wordt onderling besloten welke subsidieaanvragen er door Dijkstra Consultancy aangevraagd zullen worden. Het uitgangspunt is u zo veel mogelijk te 'ontzorgen' en tijdswinst op te leveren. Dijkstra Consultancy schrijft en verzorgt de complete aanvraag met alle daarbij behorende formulieren. Zij voert ook de noodzakelijke gesprekken en correspondentie met de subsidieverstrekker totdat de aanvraag is toegewezen.

De toegekende subsidiegelden dient u op de juiste manier te besteden en verantwoorden. De subsidieverstrekker wil namelijk kunnen controleren of u het geld voor het bestemde doel inzet. Als service helpt Dijkstra Consultancy u bij het verantwoorden van de subsidiegelden.

De service bestaat uit het assisteren bij het opzetten van de uren- en projectadministratie, eenmalige controle op de werking van de administratie, het redigeren van periodieke voortgangsrapportages en eindrapportage, het verzorgen van de bijbehorende voorschotdeclaraties en subsidievaststelling.

Coaching voor de 'doe-het-zelver'

Ook als u bij voorkeur zelf uw subsidieaanvraag schrijft, dan kan Dijkstra Consultancy toegevoegde waarde leveren om de slaagkans van uw aanvraag te vergroten en uw subsidie succesvol af te wikkelen. Hierbij wordt de jarenlange kennis, ervaring en het netwerk van Dijkstra Consultancy voor u ingezet.

Dijkstra Consultancy gidst u door de hele aanvraagprocedure inclusief de verantwoording en afwikkeling.

U kunt concepten aanbieden om kritisch onder de loep te laten nemen om het inhoudelijk en redactioneel aan te scherpen, op compleetheid te controleren en na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

Administratieve ondersteuning en/of projectbegeleiding

U kunt Dijkstra Consultancy ook specifiek voor de verantwoording van uw subsidies inhuren.

Dijkstra Consultancy adviseert u aan welke minimale eisen de administratie volgens de desbetreffende regeling moet voldoen. Dit wordt op pragmatische wijze gedaan, zodat de administratieve verplichtingen zoveel mogelijk aansluiten bij uw bestaande administratie, waardoor het u zo min mogelijk tijd en moeite kost. Nadat u enige tijd administratie voert, zal op verzoek één of meerdere controles worden uitgevoerd op (een deel van) de administratie om te beoordelen of deze aan de minimale voorwaarden voldoet.

Verder instrueert Dijkstra Consultancy u bij het opstellen van de periodieke voortgangsrapportages, redigeert deze en verzorgt de bijbehorende voorschotdeclaraties en de subsidievaststelling.

U kunt Dijkstra Consultancy nog nauwer bij uw project betrekken en verzorgt dan het administratieve projectmanagement. In aanvulling op het bovenstaande worden de inhoudelijk voortgangsrapportages opgesteld. In het geval u een samenwerkingsproject coördineert zorgt Dijkstra Consultancy ervoor dat uw partners tijdig hun informatie aanleveren om het tot een samenhangend geheel te verwerken. Ook kan zij bij voortgangsbesprekingen aanwezig zijn om de notulen en actielijsten op te stellen.